CSN Logo
Lata, Koneru Profile Picture

Lata Koneru

CC Professor, Computing & Info Tech

Computing & Information Tech